Konferencia részvételi felhívás

Konferencia részvételi felhívás letöltése


“EU Jogi Napok”

Az uniós jog hatása a nemzeti szabályozásra


Konferencia részvételi felhívás

“Call for papers”


Széchenyi István Egyetem | Állam- és Jogtudományi Kar |

Európa-tanulmányok Központ

2017. november 8-10. | Győr

 

The conference is carried out within the research stream of “Jean Monnet Module on EU Business Law” (EUBLAW) funded by the Erasmus+ Programme

 

Konferencia részvételi felhívás - Call for papers

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán működő Európatanulmányok Központja tisztelettel meghívja Önt az “EU Jogi Napok” - Az uniós jog hatása a nemzeti jogokra c. tudományos konferenciájára. Az esemény az Európai Bizottság Erasmus+ Program ‘Jean Monnet Module on EU Business Law’ (EUBLAW) nevű alprogramja keretében kerül megrendezésre, amely a Karon 2016-2019 között zajlik. A konferencia célja az EU jogának a nemzeti jogokra gyakorolt hatásának vizsgálata, különös tekintettel a nemzetközi jogi és nemzetközi magánjogi, pénzügyi és közbeszerzési, valamint az üzleti jogi területekre.

 

Koncepció és főbb témakörök

A konferencia fő célkitűzés a jogharmonizáció egyes releváns területeinek meghatározása, annak nemzeti jogokra gyakorolt hatásának vizsgálata, egyidejűleg a jogi, politikai, gazdasági és társadalmi hatásokra való kitekintéssel. A Szervezőbizottság örömmel fogadja nem csak a jog, hanem más társadalomtudományok művelőinek tanulmányait, előadásait.

A konferencia főbb, de nem kizárólagos témakörei az alábbiak:

 

1. szekció – November 8. (szerda)

A pénzügyi világ harmonizációja és globalizálódása – az EU jog szerepe

A 2008-ban kezdődött gazdasági és pénzügyi válság megmutatta, hogy a globális pénzügyi piac mennyire sérülékeny, és a pénzpiacok tovagyűrűző hatásai milyen gyorsan terjednek át a reálgazdaságba. Az EU jogalkotó szervei számottevő erőfeszítést tettek az elmúlt években annak érdekében, hogy a jövőbeli válságokat és kockázatokat megelőzzék, amelyek a kereskedelmi kapcsolatokra is jelentős hatást gyakoroltak. A szekció nyitott minden olyan kérdésre, amely a széles értelemben vett pénzügyi tranzakciókat érintően fogalmaz meg téziseket, és érinti az EU jogforrásait is.

A szekció egyben gazdája és vendéglátója a Pénzügyi Jogot Oktatók Országos Találkozójának, amelynek keretében az egész országból várjuk a kedves Kollégákat a pénzügyi jog aktuális kérdéseinek megvitatására.

(az előadások nyelve magyar, de angol nyelvű kéziratokat is befogadunk)

 

2. szekció – November 9. (csütörtök)

EU a globalizált világban – a nemzetközi köz- és magánjog aktuális kérdései

Az Európai Unió napjaink globalizálódó világában a nemzetközi élet fontos és befolyásos szereplőjeként lép fel. Ennek keretében számos olyan kapcsolódási pont jön létre a nemzetközi jog, valamint a nemzetközi magánjog normáival, melyek tudományos igényű elemzésre tartanak igényt. Az Európai Unió a nemzetközi jog alanyaként nemzetközi kötelezettségeket vállalt, számos nemzetközi szerződés részesévé vált, ezáltal a tagállami nemzetközi kötelezettségek és az uniós normák viszonya, valamint az állami szuverenitás kapcsolata is vizsgálandó. Az emberi jogok nemzetközi védelme és az Európai Unió működése során tett védelmi megoldások viszonya külön kiemelendő, melynek körében egyrészt az emberi jogok univerzális és európai regionális védelme, másrészt az egyes emberi jogok tiszteletben tartása képezi a tudományos diskurzus tárgyát.

Az uniós alapszabadságokkal a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kiszélesedtek, melynek következtében a határon átnyúló magánjogi viszonyokkal a nemzetközi magánjog normáinak alkalmazása is előtérbe került. Ez szintén számos tudományos kérdést vet fel a nemzetközi magánjog és az Európai Unió vonatkozásában. Különösen igaz ez akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az európai üzleti élet szereplői gyakran EU-n kívüli országok gazdaságára is befolyással lévő transznacionális vállalkozások, amelyek tevékenysége, illetve hazai szabályozása, jogi környezete hatással van az Európán kívüli üzleti életre is. Vizsgálandó tehát ezen globális üzleti vállalkozások szerepe a nemzetközi kereskedelmi jog és az EU üzleti jog szemszögéből is.

(az előadások nyelve angol, de magyar nyelű kéziratokat is befogadunk)

 

3. szekció – November 10. (péntek)

Az EU kereskedelmi jogának vonzereje és annak hatása a nemzeti kereskedelmi jogra

A mulilaterális kereskedelmi megállapodások stagnáló időszakát követően az Európai Unió figyelmét a kétoldalú megállapodások irányába fordította, és számos, nemzetközileg is jelentős partnerével kezdett intenzív tárgyalásokba – néhol több, néhol kevesebb sikerrel. A kereskedelmi egyezmények terén egyértelműen dominálnak a kétoldalú, kedvezményes elbánást szabályozó megegyezések és beruházási megállapodások, ugyanakkor ezek jelentős hatással vannak nem csak a hagyományos kereskedelemre, hanem az egész társadalomra. A szekció célja annak elemzése, hogy ezek az új, EUs és nemzeti megállapodások milyen hatást gyakorolnak a kereskedelmi jog tágabb környezetére. A szekció ugyanakkor nyitott bármely, uniós kereskedelmi joggal foglalkozó kérdés megvitatására is.

(az előadások nyelve magyar vagy angol)

 

4. szekció – November 10. (péntek)

Közbeszerzési jog, mint az állami költés keretrendszere

2014 tavaszán az EU három új közbeszerzési tárgyú irányelvet fogadott el, amelyek alapjaiban változtatták meg a tagállamok közbeszerzési szabályait. A változások mértékére tekintettel például Magyarország kormánya úgy döntött, hogy teljesen új közbeszerzési törvényt fogad el. Mindazonáltal nem csak az EU elsődleges és másodlagos jogforrásai, hanem az Európai Unió Bíróságának precedens-értékű ítéletei is jelentős hatással vannak a nemzeti jogalkotásra. Statisztikai adatok alapján a GDP mintegy 16%-át költjük el közbeszerzési szerződéseken keresztül, így nem becsülhetjük alá ezen beszerzési forma üzleti jogra gyakorolt hatását. A szekció célja közelebbi vizsgálat alá vonni a közelmúlt jogszabályi változásait mind uniós, mind nemzeti szinten.

(az előadások nyelve magyar, de angol nyelvű kéziratokat is befogadunk)

 

Részvételi irányelvek

A Szervezőbizottság örömmel fogadja mind a senior, mind a junior státuszú kollégák – ide értve a PhD hallgatókat és a gyakorlati szakembereket is – jelentkezését. A témajavaslatokat anonim véleményezésnek vetjük alá az elfogadást megelőzően. A DOC vagy PDF formában előterjesztett absztrakt nem haladhatja meg a 300 szó terjedelmet, és azt a ces@sze.hu email címre továbbítva kérjük elküldeni, a tárgyban megjelölve a konferencia címét: „EU Jogi Napok” vagy „Days of EU Law”. Az absztraktok beérkezésének határideje: 2017. október 15. Az absztrakton kívül, külön file-ban kérjük elküldeni a jelentkező szakmai önéletrajzát is. A jelentkezéshez használható a letölthető sablon, vagy bármely, azonos adattartalmat hordozó írás. A beérkezett absztraktok értékelését követően a kiválasztott előadókat 2017. október 20. napjáig értesítjük jelentkezésük elfogadásáról. A publikáció első olvasatát (vagy a ppt előadást) 2017. november 5-ig kell elküldeni a Szervezőbizottság részére. Regisztrációs vagy más részvétellel összefüggő díj nincs. Az írásművek végleges változatát az Európai Tanulmányok Központja elektronikus folyóiratában, az ’EU Business Law Working Papers’-ben jelentetjük meg. Megfelelő számú, magas minőséget képviselő tanulmány esetében konferenciakötet (nyomtatott és e-book formátumban) kerül megjelentetésre 2018 első félévében.

 

Határidők

  • 2017. október 15. – Jelentkezési határidő (absztrakt és CV)
  • 2017. október 20. – A kiválasztott előadók értesítése
  • 2017. november 5. – A tanulmány első olvasata vagy ppt. beküldési határideje
  • 2017. november 8-10. – “EU Jogi Napok” Konferencia
  • 2018. január 31. – Megjelenésre szánt publikáció beküldési határideje

 

Szervezőbizottság

A Szervezőbizottság tagjai az Európai Tanulmányok Központ munkatársai, illetve Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar munkatársai:

  • Dr. jur. Milassin László, PhD. (az Európai Tanulmányok Központ vezetője, korábbi Jean Monnet Professzor)
  • Dr. jur. Glavanits Judit, PhD. (tanszékvezető egyetemi docens, Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék)
  • Dr. jur. Ganczer Mónika, PhD. (egyetemi docens, Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék)
  • Dr. jur. Pardavi László, PhD. (egyetemi docens, Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék)

Kérjük, hogy a Szervezőbizottság tagjaival kizárólag a ces@sze.hu email-címen keresztül vegyék fel a kapcsolatot!

 

Helyszín

A konferencia helyszíne a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának épülete. Cím: 9026 Győr, Áldozat u. 12.

 

Kapcsolat és információ

Kérjük, hogy a konferenciával a ces@sze.hu email címet használják kizárólagos kommunikációs eszközként.

A Szervezőbizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a kérdésekre a lehető leghamarabb válaszoljon.

Kérjük, hogy a jelentkezéskor vegye figyelembe, hogy a részvétel díjfizetéshez nem kötött, ugyanakkor minden résztvevőnek az utazással és szállással kapcsolatban felmerülő költségét magának kell viselnie.

A Szervezőbizottság a konferencián tolmácsot nem biztosít.

 

Győr, 2017. július 31.

 

Konferencia részvételi felhívás letöltése